1

طبق خطبه امام حسین علیه السلام در روز عاشورا، مردم چه حقی را بر ایشان دارند؟

 • 1

  مردم بر گردن امام حسین علیه السلام حق دارند که آنها را موعظه کند تا کورکورانه برای قتل ایشان اقدام نکنند

 • 2

  مردم بر گردن امام حسین علیه السلام حق دارند که آنها را هدایت کند

 • 3

  مردم بر گردن امام حسین علیه السلام حق دارند که آنها را هدایت کند تا از این پس کورکورانه اقدام نکنند

 • 4

  مردم بر گردن امام حسین علیه السلام حق دارند که آنها را موعظه کند تا به تعلیمات دینی عمل کنند