1

از نامه نگاران کوفی امام حسین علیه السلام روز عاشورا اسم چه کسانی را برملا کرده است؟

 • 1

  شبث ابن ربعی، قیس ابن اشعث، غره ابن قیس و محمد ابن عمیر ابن عطارد

 • 2

  غره بن قیس، محمد ابن عمیر ابن عطارد، حجاز ابن ابجر و یزید ابن حارث

 • 3

  غره بن قیس، محمد ابن عمیر ابن عطارد، شبث ابن ربعی و قیس ابن اشعث

 • 4

  شبث ابن ربعی، قیس ابن اشعث، حجاز ابن ابجر و یزید ابن حارث