1

طبق تحقیق استاد صفری کدام گزینه درمورد تعداد نامه های کوفیان به امام حسین علیه السلام درست است؟

 • 1

  صد و پنجاه هزار امضاء بوده است نه نامه

 • 2

  دوازده هزار نامه بوده است

 • 3

  صد و پنجاه امضاء یا حد اکثر صد و پنجاه نامه

 • 4

  هجده هزار امضاء در صد و پنجاه هزار نامه