1

نامه های کوفیان کی و کجا دست امام حسین علیه السلام رسید؟

 • 1

  روز 28 رجب در مدینه

 • 2

  روز 10 رمضان در مکّه

 • 3

  روز 5 شعبان در مکّه

 • 4

  روز 15 شوال در راه کوفه