1

چرا امام حسین علیه السلام برای تصدیق حدیث پیامبر اسلام  «هذان (الحسن و الحسین) سیدا شباب اهل‌الجنة» به اشخاص دیگر ارجاع می دهد که در کربلا حضور نداشتند؟

 • 1

  چون امام می دانست اینها فقط حرف اصحاب پیامر را قبول دارند

 • 2

  چون امام می خواست برای حرف خودش سند ارائه کند

 • 3

  چون این افراد درمیان اصحاب پیامبر اسلام جایگاه ومقام بلندی داشتند

 • 4

  چون امام می دانست اینها به هیچ وجه حرف من را قبول ندارند