1

هلال بن نافع و نافع بن هلال جزو کدام سپاه بودند؟

 • 1

  هر دو جزو سپاه عمرسعد بودند

 • 2

  هلال جزو سپاه عمرسعد و نافع جزو اصحاب امام بود

 • 3

  نافع جزو سپاه عمرسعد و هلال جزو اصحاب امام بود

 • 4

  هر دو جزو اصحاب امام بودند