1

در زمان پیامبر اسلام آرایش جنگی بر اساس چه نظامی بوده است؟

 • 1

  نظام صف

 • 2

  نظام خمیس

 • 3

  نظام کروفر

 • 4

  هیچکدام