1

برخی مورخین گفته اند امام حسین و اصحابش شب عاشورا یا صبح عاشورا نوره کشیدند، این اشتباه تاریخی را بر اساس کدام شواهد می توان برطرف کرد؟

 • 1

  طبق تحقیق مورخین معاصر به ویژه استاد یوسفی غروی کلمه نوره اشتباه است و درست توره به معنای ظرفی است که مواد خوشبو کننده در آن می ریزند

 • 2

  لفظ نوره نبوده بلکه توره است که به معنای ظرفی است که در آن مواد خوشبو کننده ریخته می شود

 • 3

  بعید است در ظرف توره، نوره بوده باشد زیرا خوشبو کردن وقت کمی لازم دارد ولی نوره کشیدن زمان بیشتری می‌خواهد

 • 4

  همه گزینه ها