1

در رویکرد تحلیل تاریخی کدام منابع مورد استفاده قرار می گیرند؟

 • 1

  در رویکرد تحلیل تاریخی فقط از منابع تاریخی معمولی استفاده می شود

 • 2

  در رویکرد تحلیل تاریخی از منابع تاریخی، روایی، کلامی و … با رویکرد تحلیلی استفاده می شود

 • 3

  در رویکرد تحلیل تاریخی فقط از منابع دست اول مانند تاریخ طبری و الفتوح ابن اعثم و … استفاده می شود

 • 4

  در رویکرد تحلیل تاریخی از منابع تاریخی و پیش گویی­های پیامبران و امامان استفاده می شود