1

در رویکرد تحلیل تاریخی منظور از اصطلاح «نا­حوادث» چیست؟

 • 1

  نا­حوادث حوادثی اند که در در کتاب های معتبر تاریخی ذکر نشده اند

 • 2

  نا­حوادث حوادثی اند که با رویکرد تحلیل تاریخی نمی توان به آن دست پیدا کرد

 • 3

  نا­حوادث حوادثی اند که در تاریخ نبوده و رخ نداده اند

 • 4

  نا­حوادث حوادثی اند که در تاریخ رخ داده ولی در کتاب های معتبر تاریخی نیامده اند