1

کدام گزینه درباره «رویکرد تحلیل تاریخی» به طور کامل درست است؟

 • 1

  تحلیل تاریخی رویکردی است که در آن متن تاریخی خوانده می شود و پیرامون چرایی آن متن توضیح داده می شود

 • 2

  تحلیل تاریخی رویکردی است که در آن به چرایی حوادث ریز تاریخی پرداخته می شود

 • 3

  تحلیل تاریخی رویکردی است که در آن گزارش مختصر تاریخی به گونه ای تحلیل می شود که خیلی بزرگ دیده شود

 • 4

  تحلیل تاریخی رویکردی است که در آن به چیسیتی، چرایی و چگونگی یک گزارش یا حادثه تاریخی پرداخته می شود