1

چه کسانی بیشتر روی دیدگاه مشیت درباره علت همراهی خانواده امام تأکید می‌کنند؟

 • 1

  طرفداران نظریه حکومت

 • 2

  طرفداران نظریه شهادت

 • 3

  طرفداران نظریه امتناع از بیعت

 • 4

  طرفداران نظریه حکومت و شهادت