1

عبارت «إِنَّ اللّهَ قَدْ شاءَ أَنْ یَریهُنَّ سَبایا» نخستین بار در چه کتابی آمده است؟

 • 1

  امالی شیخ صدوق

 • 2

  الارشاد شیخ مفید

 • 3

  کامل الزیارات ابن قولویه

 • 4

  لهوف سیدبن طاووس