1

دیدگاهی را که علت همراه بردن خانواده و خاندان را گرفتن اهرم فشار از دست حکومت اموی و کارگزارانشان می‌داند، چگونه ارزیابی می کنید؟

 • 1

  این دیدگاه کاملاً معقول، مقبول و مستند است

 • 2

  این دیدگاه گرچه مستند است اما معقول نیست

 • 3

  در سنت عربی گروگان‌گیری خانواده در جنگ‌ها، امری جاافتاده بود

 • 4

  عرب گروگان‌گیری خانواده را زشت می‌شمرد و حمیت اسلامی نیز مانع کارآمدی این اهرم فشار بود