1

کدام گزینه درباره همراه بردن زنان و خانواده در جنگ‌ها درست است؟

 • 1

  سنت عربی بود و اختصاص به جنگ‌های قبیله‌ای نداشت

 • 2

  اختصاص به جنگ‌های قبیله‌ای داشت

 • 3

  اختصاص به عرب نداشت اما در برخی جنگ‌های زمان خلفا رخ داده بود

 • 4

  در برخی از جنگ‌های پیامبر صلّی‌الله‌علیه‌وآله هم اتفاق افتاده است