1

در جریان درخواست ملاقات حضرت فاطمه (س) ، این جمله بانو ناظر به کدام ویژگی یک زن میتواند باشد؟ (البیت بیتک و انا امتک)

 • 1

  مطیع بودن نسبت به همسر

 • 2

  محبت نسبت به همسر

 • 3

  استبداد همسر

 • 4

  اقتدار همسر