1

طبق سیره فاطمی افراط در کدام مورد باعث تزلزل خانواده نمی شود ؟

 • 1

  نظافت ، شستشو و رفت و روب

 • 2

  تهیه اثاث و تجملات منزل

 • 3

  سادگی و عدم آراستگی ظاهر

 • 4

  توکل و بندگی ، محبت و ایثار