1

امور مؤثر در غنی بخشی شخصیت درونی فرزندان طبق سیره حضرت زهرا (س) چیست؟

 • 1

  تأمین نیازهای روحی و عاطفی در کنار نیازهای جسمی و ظاهری،

 • 2

  محبت و مهر سرشار، بصورت مستقیم و غیر مستقیم

 • 3

  عبارات مناسب برای خطاب کردن (یاثمرة فؤادی و قرة‌عینی)

 • 4

  همه موارد