1

گام اول در تربیت فرزند طبق سیره فاطمی کدام است؟

 • 1

  انتخاب همسر شایسته

 • 2

  انتخاب نام شایسته بر فرزند

 • 3

  تغذیه طیب و طاهر

 • 4

  آموزش تعالیم اسلامی