1

تعبیر بضعة الرسول به چه معنا است و رشیدرضا معنای این تعبیر را چه میداند؟

 • 1

  پاره ای از وجود پیامبر، فرزند پیامبر

 • 2

  یادگار رسول، پاره ای از وجود پیامبر

 • 3

  پاره ای از وجود پیامبر، شباهت جسمانی

 • 4

  یادگار رسول، شباهت جسمانی