1

رشیدرضا در کتاب الوهابیون و الحجاز، مواضع محمدبن عبدالوهاب را ……….. میشمارد

 • 1

  دفاع از روافض

 • 2

  دفاع از حق و توحید

 • 3

  مخالف دین و توحید

 • 4

  مخالف عرفان و ابن عربی