1

کدام فرد، مسئله فضایل حضرت زهرا را در جامعه وهابیت مطرح کرده است؟

 • 1

  ابن خبیر سیلویی

 • 2

  محمد رشیدرضا

 • 3

  عبدالوهاب بیهقی

 • 4

  محمد عفیف شداد