1

نگرش وهابیت نسبت به فضائل حضرت زهرا سلام الله علیها از نظر استاد روستایی چند قسم است؟

 • 1

   اثباتی، سلبی

 • 2

  ثبوتی، وجودی

 • 3

  فلسفی، اجتماعی

 • 4

  وحیانی، رسالتی