1

……….. از مواجهه با امام حسین ابا داشت و با اختیار خویش دعوت امام را رد و از پیوستن به امام خودداری کرد.

 • 1

  عبیدالله ابن حر جعفی

 • 2

  زهیر بن قین

 • 3

  طرماح

 • 4

  حر بن عبیدالله جعفی