1

«الموفقیات» اثر کیست؟ مربوط به چه قرنی است؟

 • 1

  زبیر بن بکار – قرن هفتم

 • 2

  مسعودی – قرن سوم

 • 3

  زبیر بن بکار – قرن سوم

 • 4

  ابن ابی الحدید – قرن هفتم