1

قائلین به نظریه «تشکیل حکومت» عموما نسبت به نظریه «علم به شهادت» چه موضعی دارند؟

 • 1

  نظریه «علم به شهادت» را انکار می کنند

 • 2

  هر دو نظریه را قابل جمع می دانند

 • 3

  حضرت فقط علم به شهادت خویش داشت نه شهادت همراهان

 • 4

  امام علم به شهادت داشتند ولی بر اساس علم ظاهری عمل می کردند