1

یزید و ابن زیاد از اول دنبال قتل امام حسین … زیرا؟

 • 1

  بودند – می دانستند اگر امام زنده بماند بعدا درد سرساز می شود

 • 2

  نبودند – از پیامدهای قتل امام حسین خائف بودند

 • 3

  بودند – می دانستند امام در پی براندازی حکومت بنی امیه است

 • 4

  نبودند – چون امیدوار بودند امام بیعت کند