1

کدامیک تقاضای امام حسین از عمرسعد است؟

 • 1

  برگشت به مدینه – رفتن به شام

 • 2

  رفتن به سرحدات – رفتن به شام

 • 3

  رفتن به سرحدات – برگشت به مدینه

 • 4

  باز کردن آب – برگشت زنان و کودکان به مدینه