1

گفتگوی امام حسین و عمرسعد در  کربلا به پیشنهاد چه کسی بود؟ امام حسین چه کسی را همراه خود به خیمه بردند؟

 • 1

  امام حسین – حضرت عباس و علی اکبر

 • 2

  امام حسین – حضرت عباس

 • 3

  عمرسعد – حضرت عباس و علی اکبر

 • 4

  عمر سعد – حضرت عباس