1

طبق سیره، پیامبر از رفتن اطفال به جنگ ممانعت می کرد؛ زیرا………

 • 1

  بلوغ شرط تکلیف است پس افراد نابالغ نمی توانند به جنگ شرکت کنند

 • 2

  افراد نابالغ توانایی جنگیدن ندارند پس موجب تضعیف سپاه مجاهدین می شود

 • 3

  افراد نابالغ زود اسیر می شدند و باعث می شد دشمن موضع قوی تری داشته باشد

 • 4

  ممنوعیت شرکت اطفال در جنگ بستگی به نظر پیامبر داشت؛ قاعده کلی نداشت