1

کدامیک از سپاهیان عمرسعد در جنگ صفین در رکاب امیرالمومنین علی علیه السلام جنگیدند؟

 • 1

  فقط شمر بن ذی الجوشن (ابن زیاد و سنان در ان زمان یا به دنیا نیامده اند یا طفل بوده اند)

 • 2

  طبق گزارشات و تحلیل های تاریخی هیچ کدام با حضرت همراهی نکردند

 • 3

  شمر، ابن زیاد و سنان

 • 4

  هیچکدام