1

پیامبر چه زمانی برای اولین بار اموال قربانیان را به نام «غنیمت» گرفتنند؟

 • 1

  جنگ احد

 • 2

  جنگ احزاب

 • 3

  در جنگ بدر

 • 4

  جنگ خیبر