1

چرا حباب بن منذر به «ذوالرأی» مشهور شد؟

 • 1

  به خاطر پذیرفته شدن پیشنهادش توسط پیامبر مبنی بر تصرف چاه های بدر

 • 2

  به خاطر آنکه او در جنگ بدر پرچمدار (رایۀ) سپاه اسلام بود

 • 3

  این لقب کنایه از رای و نظر نداشتن وی در مقابل رای پیامبر بود

 • 4

  چون وی در مسائل از رای اش کوتاه نمی امد و بر ان تاکید داشت