1

پس از دسترسی اندک به آّب، امام حسین فرمودند: «این آّب، اخرین زاد شماست»؛ از این عبارت چه استفاده ای می شود؟

 • 1

  کنایه از اینکه هیچ آبی در سپاه امام وجود ندارد

 • 2

  در مضیقه بودن آّب در سپاه امام حسین

 • 3

  این عبارت نوعی رجز و تهدید دشمن است؛ یعنی به زودی شما را به هلاکت خواهیم رساند

 • 4

  این عبارت نشان می دهد اب به اندازه وضو و غسل در سپاه امام حسین موجود بوده است