1

در قضیه بستن آب بر عثمان، ………..

 • 1

  حضرت علی، تلاش کردند کار به اینجا نکشد

 • 2

  حضرت علی، راضی به این کار نبودند و در عین حال مانع آن نشدند

 • 3

  حضرت علی، عثمان را مستحق چنین عقوبتی می دانستند

 • 4

  حضرت علی، این کار را توطئه ای علیه خویش می دانستند لذا خود را وارد این ماجرا نکردند