دانشجویانی که احیانا رمز ورود به میز کار خود را فراموش کرده اند
برای دریافت رمز جدید لطفا با پشتیبان تماس بگیرند
+98 933 491 4141
بدلیل مشکل فنی دریافت رمز جدید از طریق سایت امکان پذیر نمی باشد