آزمون فردا جمعه در تاریخ 24 شهریور راس ساعت 8 برگزار می گردد